SWYDDI YNG NGHAERDYDD

Achubwr Bywyd - 4 Swydd

Yn: CANOLFAN HAMDDEN Y TYLLGOED

 

37 Awr am wythnos - Cyfeirio FLC1803

23.25 Awr am wythnos - Cyfeirio FLC1804

19 Awr am wythnos - Cyfeirio FLC1805

18 Awr am wythnos - Cyfeirio FLC1806

 

Byddai sgiliau Cymraeg yn ddymunol

 

Trosolwg Swyddi

 

Rydym yn adeiladu ar ein twf parhaus; bellach ni yw menter gymdeithasol hamdden fwyaf y DU, ac rydym ar y ffordd tuag at lwyddiant pellach. Os yw’r dalent a’r uchelgais gennych i ymuno â ni fel Achubwr Bywyd, ni fu adeg fwy cyffrous na nawr i wneud cynnydd gydag arweinydd yn y sector. Mae’n fwy na swydd fel Achubwr Bywyd, mae’n yrfa. Megis cychwyn byddwch gyda’ch datblygiad proffesiynol. Er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i fod ar eich gorau, byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi gydag elfennau ymarferol a theori.

 

Ni ellir tanbrisio pwysigrwydd diogelwch yn y pwll, nac ychwaith y cyfrifoldeb a ddaw gyda'r swydd achub bywyd hollbwysig hon. Mae ein graddfa’n golygu y gallwn ni hefyd gynnig cyfle i wneud cynnydd ac amrywiaeth fel na chewch yn unrhyw le arall, o newid lleoliad yn rheolaidd, gorchwylio a glanhau ardal y pwll i osod offer a chynnig gwasanaeth cwsmer o’r radd flaenaf wrth ymateb i ymholiadau. Gwnewch eich gwaith yn dda, ac ni ddylai bod argyfwng yn codi fyth. Ond os yw’r annisgwyl yn digwydd, bydd gennych y sgiliau er mwyn achub bywyd.

 

Os ydych yn aros yn ddigyffro dan bwysau, yn gyfrifol dros ben ac yn naturiol gyda phob math o bobl, dyma'ch cyfle i ddatblygu fel Achubwr Bywyd. Rydym yn chwilio am rywun gonest, gydag agwedd gadarnhaol tuag at waith a ffocws iawn ar wasanaeth cwsmer. Bydd angerdd a chymeriad da hefyd o fudd i chi, yn ogystal â gwybodaeth am ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a Chymhwyster Achub Bywyd Cenedlaethol. Byddwch yn weithiwr tîm da a byddwch yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y profiad gorau posibl o ran mwynhad, diogelwch a hylendid.

 

Ymunwch â ni fel Achubwr Bywyd a bydd modd i chi wneud cynnydd yn eich gyrfa a chael buddion gwych, yn cynnwys oriau hyblyg, gwisg waith ac aelodaeth am bris is ym mhob un o'n canolfannau hamdden.

 

Mae’r holl gyfraddau cyflog yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau, oedran a lleoliad.

 

Er mwyn cyrraedd rhestr fer ar gyfer y swydd hon, bydd angen i ymgeiswyr mewnol ddangos eu hymroddiad i GLL trwy ddod yn aelod Cymdeithas os ydynt yn gymwys.

 

 

Amdanom ni

 

GLL sy’n rhedeg Canolfannau Hamdden Better, gweithredwr hamdden mwyaf y DU ac un o’r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf ac un o’r mwyaf.  Rydym yn gweithredu dros 230 cyfleuster yn cynnwys canolfannau hamdden, pyllau nofio, sbas, llyfrgelloedd a chanolfannau plant yn Llundain a de ddwyrain Lloegr, de orllewin a gogledd Lloegr a Gogledd Iwerddon ac mae’r rhain yn cynnwys rhai o safleoedd mwyaf eiconig Prydain, megis London Aquatics Centre a’r Copper Box Arena ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elizabeth. Fel sefydliad nid er elw, rydym yn wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn buddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau a phobl ac yn ddiweddar rydym wedi derbyn Gwobr Arian Buddsoddwyr Mewn Pobl.

 

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

 

 

 

Dyddiad cau:
14 Chwefror 2018

 

Patrwm Gwaith:

 

37 AWR AM WYTHNOS

DYDD LLUN 12:30 – 19:30

DYDD MAWRTH 07:00 – 12:30

DYDD MERCHER 07:00 – 16:30

DYDD IAU 13:30 – 22:30

DYDD SADWRN 09:00 – 15:00

 

23.25 AWR AM WYTHNOS

DYDD LLUN 15:00 – 22:00

DYDD GWENER 07:30 – 15:45

DYDD SADWRN 08:00 – 16:00

 

19 AWR AM WYTHNOS

DYDD MAWRTH 07:30 – 13:30

DYDD MERCHER 07:30 – 15:30

DYDD GWENER 17:00 – 22:00

 

18 AWR AM WYTHNOS

DYDD MERCHER 07:30 – 15:30

DYDD IAU 18:00 – 22:30

DYDD SADWRN 09:30 – 15:00

 

Cyfradd Talu:

£15,807 pro rata

 

Math o gontract:

Parhaol

 

Yn:

CANOLFAN HAMDDEN Y TYLLGOED

 

Lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd Lawrlwytho’r ffurflen gais Yn ôl i Swyddiyng Nghaerdydd

Mae GLL yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob carfan o’r boblogaeth.

 Bwriad GLL yw recriwtio pobl nid yn unig ar gyfer swyddi, ond ar gyfer gyrfaoedd hirdymor.

GWOBRWYON AC ACHREDIADAU

Mae GLL yn nod masnachu cofrestredig Greenwich Leisure Limited, menter gymdeithasol elusennol a chymdeithas gofrestredig dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 rhif cofrestru 27793R. Swyddfa gofrestredig: Middlegate House, The Royal Arsenal, Llundain, SE18 6SX. Rhif Elusen Cyllid y Wlad: XR43398 rhif cofrestru TAW: 219749179.
E-bost: marketing@gll.org