SWYDDI YNG NGHAERDYDD

Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd

Yn: Ar draws Canolfannau Hamdden GLL yng Nghaerdydd

Byddai sgiliau Cymraeg yn ddymunol

 

Trosolwg Swyddi

 

Gan adeiladu ar ein twf parhaus; bellach ni yw menter gymdeithasol hamdden fwyaf y DU, ac rydym yn barod am ragor o lwyddiant. Felly os oes gennych lawer o egni, uchelgais ac arbenigedd, ymunwch â ni fel Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd a byddwch yn rhan allweddol o gam nesaf ein taith. Byddwch mor uchelgeisiol â ni a dyma’ch cyfle i gynnig dosbarthiadau ffitrwydd a gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf gydag arweinydd yn y sector hamdden.

 

O hyrwyddo’ch dosbarthiadau i baratoi offer a chynnal sesiynau ar gyfer pob oedran a gallu, byddwch yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl. Pa un ai colli pwysau ynteu ymdrechu i fod yn fwy heini yw nod y cwsmer, bydd eich dosbarthiadau’n helpu pawb i fagu hyder yn ogystal â gwella eu ffitrwydd. Eich rôl fel Hyfforddwr Dosbarthiadau Hamdden yw rhoi amser gwerth chweil a mwynhad i'r cwsmeriaid.

 

Ac wrth gwrs, mae diogelwch yn hollbwysig. Mae hyn yn golygu ein bod yn chwilio am Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd a all gynnal gwersi ardderchog yn unol ag arfer gorau, polisïau a gweithdrefnau. Gan fod dosbarthiadau yn rhan o amserlen gymhleth, mae bod yn hyblyg, yn brydlon ac yn ddibynadwy hefyd yn bwysig iawn. Mae’r rhain yn bethau a ddaw’n naturiol i Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd sy’n ymfalchïo yn ei waith.

 

Byddwch yn hoff o bobl a bydd gennych ddawn o wneud i gwsmeriaid deimlo’n gyfforddus mewn amgylchedd canolfan hamdden, gan annog cymaint o bobl ag sy’n bosibl i fynychu dosbarthiadau. Yn ogystal â rhywun sydd â chymeriad bywiog, rydym yn chwilio am rywun y mae ganddo dystysgrif cwrs undydd Adfywio Cardio-pwlmonaidd, cymhwyster ioga neu pilates, a Aerobeg Dŵr, a Trixster, a Zumba, a Aerobeg, a Aerobeg Dawns, a Ymafer Cylch, a Bocs-ymarfer, a TRX, a Pwysau Tegell, a Cyhyrau Craidd, a Ymarfer Stepio  a chymhwyster seiclo mewn grŵp.

 

Ymunwch â ni fel Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd a bydd modd i chi wneud cynnydd yn eich gyrfa a chael buddion gwych, yn cynnwys oriau a lleoliadau hyblyg, gwisg waith ac aelodaeth am bris is ym mhob un o'n canolfannau hamdden.

 

 

Amdanom ni

 

GLL sy’n rhedeg Canolfannau Hamdden Better, gweithredwr hamdden mwyaf y DU ac un o’r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf ac un o’r mwyaf.  Rydym yn gweithredu dros 230 cyfleuster yn cynnwys canolfannau hamdden, pyllau nofio, sbas, llyfrgelloedd a chanolfannau plant yn Llundain a de ddwyrain Lloegr, de orllewin a gogledd Lloegr a Gogledd Iwerddon ac mae’r rhain yn cynnwys rhai o safleoedd mwyaf eiconig Prydain, megis London Aquatics Centre a’r Copper Box Arena ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elizabeth. Fel sefydliad nid er elw, rydym yn wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn buddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau a phobl ac yn ddiweddar rydym wedi derbyn Gwobr Arian Buddsoddwyr Mewn Pobl.

 

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

 

 

 

Dyddiad cau:
Parhaus

 

Cyfradd Talu:

£16 yr awr
Mae’r shifftiau’n cynnwys gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau

 

Math o gontract:

Achlysurol

 

Yn:

Canolfannau Hamdden GLL ledled Caerdydd

 

Lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd Lawrlwytho’r ffurflen gais Yn ôl i Swyddiyng Nghaerdydd

Mae GLL yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob carfan o’r boblogaeth.

 Bwriad GLL yw recriwtio pobl nid yn unig ar gyfer swyddi, ond ar gyfer gyrfaoedd hirdymor.

GWOBRWYON AC ACHREDIADAU

Mae GLL yn nod masnachu cofrestredig Greenwich Leisure Limited, menter gymdeithasol elusennol a chymdeithas gofrestredig dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 rhif cofrestru 27793R. Swyddfa gofrestredig: Middlegate House, The Royal Arsenal, Llundain, SE18 6SX. Rhif Elusen Cyllid y Wlad: XR43398 rhif cofrestru TAW: 219749179.
E-bost: marketing@gll.org